Svenska Ölfrämjandets stadgar

Stadgar för Svenska Ölfrämjandet antagna oktober 2007.
Reviderade mars 2009 samt mars 2011.

§ 1. Föreningens namn och syfte

Föreningens namn är Svenska Ölfrämjandet – nedan kallat SÖ.

Föreningens syfte är att tillvarata de svenska ölkonsumenternas intressen genom att verka för

 • kunskap om öl och dess historia,
 • god ölkultur med öl som kulturdryck,
 • bättre ölpolitik.

 

§ 2. Medlemmar och medlemskapets villkor

Till medlem antas envar fysisk person.

Medlem ska verka för föreningens syfte och följa dess stadgar och föreningsbeslut samt verka för gott kamratskap.

 

§ 3. Förvaltning

Räkenskapsår är kalenderår. Arbetsår är tiden mellan årsstämmorna.

För förvaltningen svarar föreningens styrelse.

 

§ 4. Organisation

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämmorna.

Föreningsstämmorna är medlemmar samlade till årsstämma eller extra stämma.

Rätt att deltaga vid föreningsstämma har medlem som vid tidpunkten för stämman betalat gällande medlemsavgift.

Styrelsen leder föreningens verksamhet i föreningens anda, inom stadgarnas ram och föreningsstämmornas beslut.

 

§ 5. Styrelse

Styrelsen bestämmer själv sin arbetsordning.

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av de styrelseledamöter – minst två i förening – som styrelsen därtill utser.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller senast tre veckor efter det att revisor eller minst två ledamöter begärt sammanträde.

Styrelsens arbete är ideellt.

 

§ 6. Informationskanaler

SÖ:s primära informationskanaler är tidskriften Maltesen och webbplatsen www.svenskaolframjandet.se vilka ska informera om föreningen såväl internt som externt.

Ovan nämnda informationskanaler ska användas för publicering av kallelser till föreningsstämmor och valinformation samt därtill hörande underlag. Dessa räknas som publicerade när föreningens webbplats publicerat informationen. Maltesen ska snarast publicera samma information och det planeras så att det sker med minsta möjliga fördröjning.

 

§ 7. Årsstämma

Föreningens årsstämma ska hållas årligen under mars månad. Kallelse och dagordning ska publiceras senast 30 dagar före stämman.

Dagordning för årsstämma ska innehålla minst följande frågor.

 • Val av ordförande och sekreterare för stämman
 • Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera protokollet
 • Tillkännagivande av röstlängden vid stämmans början
 • Fråga om kallelse till stämman skett stadgeenligt
 • Fastställande av dagordning
 • Behandling av framlagd verksamhetsberättelse
 • Behandling av framlagd ekonomisk redovisning
 • Behandling av framlagd revisionsberättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 • Beslut i anledning av uppkommet överskott eller underskott
 • Fastställande av valresultat gällande styrelseledamöter och revisorer med ersättare
 • Val av ledamöter i valberedningen
 • Val av två rösträknare med ersättare för en mandattid av ett år
 • Fastställande av budget för innevarande räkenskapsår
 • Fastställande av medlemsavgift för kommande arbetsår
 • Behandling av motioner från röstberättigade medlemmar som väckts senast den 1 januari.
 • Behandling av propositioner från styrelsen.

Inga andra frågor än de som framgår av dagordningen må behandlas.

I anslutning till stämman ges tillfälle att diskutera föreningens verksamhet och plats för kommande årsstämma.

 

§ 8. Extra stämma

Extra stämma ska äga rum då styrelsen eller revisor så beslutar eller då minst en tiondel av medlemmar skriftligen så begär.

Stämman ska äga rum senast 60 dagar efter den tidpunkt då sådant beslut fattats respektive sådan begäran inkommit. Kallelse, dagordning och beslutsunderlag ska publiceras senast 30 dagar före stämman. Underlåter styrelsen detta må den kalla som begärt stämman.

Dagordning för extra stämma ska innehålla minst följande frågor.

 • Val av ordförande och sekreterare för stämman
 • Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera protokollet
 • Tillkännagivande av röstlängden vid stämmans början
 • Fråga om kallelse till stämman skett stadgeenligt
 • Fastställande av dagordning
 • Fråga eller frågor i begäran om extra stämma.

Inga andra frågor än de som framgår av dagordningen må behandlas.

 

§ 9. Revision

Revision ska utföras enligt god revisionssed.

Revision ska innefatta såväl ekonomisk redovisning som all förvaltning.

Revisorn ska ta del av styrelseprotokollen samt har rätt att när som helst deltaga i styrelsens sammanträden och ta del av den löpande ekonomiska redovisningen.

Styrelsen ska senast sex veckor före årsstämman överlämna sin verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning till revisorn.

Revisorn ska senast tre veckor före årsstämman avge sin revisionsberättelse.

 

§ 10. Val

Medlemmarna väljer med stöd av nomineringsförslag styrelse samt revisor med ersättare genom röstning. Styrelsen ska bestå av elva ledamöter. Revision ska utföras av en revisor med ersättare.

Årsstämman väljer valberedning samt rösträknare.

 

§ 11. Val genom röstning

Föreningsordförande tillika styrelseordförande, sekreterare samt en övrig ledamot väljs udda år för en mandattid av två år. Om vakans uppstår sker fyllnadsval, om så är möjligt, året därpå för ett år.

Vice föreningsordförande tillika vice styrelseordförande, kassör samt en övrig ledamot väljs jämna år för en mandattid av två år. Om vakans uppstår sker fyllnadsval, om så är möjligt, året därpå för ett år.

 

Fem övriga ledamöter väljs varje år för en mandattid av ett år.

Sammanställning mandattider/val

två år/udda år 

 • ordförande
 • sekreterare
 • en övrig ledamot

 

två år/jämna år

 • vice ordförande
 • kassör
 • en övrig ledamot

 

ett år/varje år

 • fem övriga ledamöter

 

 

En revisor med en ersättare väljs för en mandattid av ett år.

Valberedningen ska i sitt uppdrag noga följa de förtroendevaldas arbete samt aktivt och med bred förankring söka kandidater både inom och utom denna krets. Valberedningens förslag ska innehålla en bred representation såväl geografiskt som kunskapsmässigt inom öl-/bryggeriområdet. Valberedningen ska publicera sin nominering, i förekommande fall även för fyllnadsval, senast den 15 november. (se § 6)

Med medlem avses i denna paragraf medlem som senast den 31 december betalat gällande medlemsavgift som förfallit till betalning samma dag eller tidigare.

Medlem som senast den 1 november föreslagit kandidat som inte finns med i valberedningens förslag har rätt att senast den 1 januari föreslå kandidaten som motkandidat till någon av valberedningen föreslagen kandidat. I förslag ska motkandidat och respektive kandidat anges.

Valberedningen ska verifiera och publicera motkandidaten.

Röstningen, som avlyses om inga motkandidater anmäls, äger rum under fyra veckor och enligt rutiner som styrelsen publicerar i januari månad.

Om röstningen inte avlyses ska kassören upprätta en förteckning/röstlängd med medlemmar.

Rösträknarnas sammanräkning ska publiceras senast vid årsstämman.

Årsstämman fastställer valet.

 

§ 12. Val på årsstämma

Fyra ledamöter i valberedningen väljs för en mandattid av två år varvid två väljs udda år och två väljs jämna år. Om vakans uppstår sker fyllnadsval, om så är möjligt, året därpå. Sammankallande väljs vid varje årsstämma.

Två rösträknare och en ersättare väljs för en mandattid av ett år.

 

§ 13. Röstning i för föreningen viktig fråga

Utöver vad som stadgas i 10 och 11 §§ om röstning kan styrelsen i för SÖ viktig fråga besluta att frågan ska avgöras genom röstning. Röstning bör i detta fall om det är möjligt samordnas med röstning för val av styrelse m.m. Därmed kan frågan slutligt avgöras vid kommande årsstämma, som fastställer resultatet från röstningen.

 

§ 14. Beslut

Styrelsen är beslutför om minst halva styrelsen deltar varav minst en ledamot är ordförande eller vice ordförande.

Beslut på föreningsstämmor och inom styrelsen fattas, om inget annat stadgas, med enkel majoritet varvid ordföranden för stämman eller sammanträdet har utslagsröst. Vid sluten omröstning, som kan begäras av envar, och vid val avgör dock lotten. Då kvalificerad majoritet krävs ska denna utgöras av minst 2/3 av närvarande antal medlemmar respektive minst 2/3 av hela styrelsen.

Vid röstning enligt 11 och 13 §§ har medlem en röst.

Vid stämma har närvarande medlem, fysisk person, en röst. Ej närvarande medlem kan lämna fullmakt till namngiven medlem som ej får rösta med fler än fem fullmakter och ej heller överlåta fullmakt.

Vid beslut i fråga om ansvarsfrihet får styrelseledamot ej nyttja egen eller fullmaktsröst.

Vilande beslut om stadgeändring, som inte bekräftas på nästkommande stämma, är ogiltigt. Kravet på en årsstämma ska dock beaktas.

 

§ 15. Hedersutmärkelse

SÖ:s guldnål kan efter styrelsebeslut tilldelas såväl medlem som utomstående person eller organisation som väl tjänat föreningen eller ölkulturen i allmänhet och offentliggörs vid årsstämma.

 

§ 16. Medlemsavgift

Föreningen tillämpar löpande medlemskap. Medlemsavgift ska årligen erläggas senast under den månad som medlemskapet upphör. Detta innebär att medlemskapet efter den först inbetalade årsavgiften gäller till den 12:e månadens slut. För sent inbetald årsavgift gäller retroaktivt 12 månader från den dag då avgiften förföll till betalning.

 

§ 17. Uteslutning av medlem

Medlem, som uppenbarligen motarbetar föreningens ändamål, bryter mot dess stadgar eller på annat sätt skadar föreningen och dess syften, kan uteslutas ur föreningen. Sådan fråga kan resas av envar medlem eller inom styrelsen. Härvid ska beaktas om medlemmen tidigare tilldelats varning. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får medlemmen tilldelas varning.

Styrelsen avgör om frågan ska tas upp till behandling och beslutar i förekommande fall med kvalificerad majoritet om varning för viss tid eller uteslutning. Sedan tiden för varning löpt ut ska styrelsen snarast ta upp frågan om uteslutning.

Innan beslut enligt ovan fattas ska medlemmen ha beretts tillfälle att skriftligen förklara sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, varvid medlemmen ska underrättas om skälen till den tilltänkta åtgärden. Beslutet ska avfattas skriftligen, justeras omedelbart och inom tre dagar sändas till den beslutet avser. Beslutet ska redovisa skälen och vid beslut om uteslutning vad medlemmen har att iaktta om denne önskar överklaga beslutet. Beslut om uteslutning kan av den beslutet avser inom en månad från beslutsdatum överklagas till stämma där kvalificerad majoritet krävs för uteslutning. För sent inkommet överklagande avvisas av styrelsen med enkel majoritet. Beslut om varning kan inte överklagas.

Medlem, som uteslutits, äger inte rätt att återfå erlagd medlemsavgift och kan beviljas återinträde endast av styrelsen i beslut med kvalificerad majoritet. Beslutet kan överklagas till stämma där kvalificerad majoritet krävs för inträde.

 

§ 18. Stadgar mm och ändring av dessa

Föreningens verksamhet regleras i stadgarna. Kompletterande instruktioner för styrelsen och övriga funktionärer som kan komma att utses finns i ”Svenska Ölfrämjandet – råd och anvisningar”.

Stadgeändring föreslås av styrelsen i proposition eller av medlem i motion.

Stadgeändring beslutas av två på varandra följande föreningsstämmor, varav minst en årsstämma, på båda stämmorna med kvalificerad majoritet. Mellan dessa stämmor ska minst 90 dagar ha förflutit.

För instruktionen ”Svenska Ölfrämjandet – råd och anvisningar” och ändringar i den svarar styrelsen.

 

§ 19. Föreningens upplösning

Upplösning av föreningen föreslås av styrelsen i proposition eller av medlem i motion.

Upplösning beslutas av två på varandra följande föreningsstämmor, varav minst en årsstämma, på båda stämmorna med kvalificerad majoritet. Mellan dessa ska ha förflutit minst 90 dagar.

Vid en upplösning ska föreningens tillgångar, sedan dess skulder betalats, tillfalla ändamål som överensstämmer med SÖ:s syfte vilket beslutas av den sista föreningsstämman.